-->
Početna strana > Organizacija > Zajednički poslovi
Stacionarna i polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita
Sekundarna zdravstvena zaštita
 1.  
 2. STACIONARNA I POLIKLINIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
  1. ODJEL ZA PEDIJATRIJU
   1. Hitna pedijatrijska ordinacija
   2. Pedijatrijska poliklinika
    1. Ordinacija za opću pedijatriju
    2. Ordinacija za pedijatrijsku alergologiju i kliničku imunologiju
    3. Ordinacija za neonatologiju
    4. Ordinacija za pedijatrijsku neurologiju
    5. Ordinacija za pedijatrijsku nefrologiju
    6. Ordinacija za pedijatrijsku dijagnostiku i UZV
   3. Dnevna bolnica
  2. ODJEL ZA INTERNU MEDICINU
   1. Hitna internistička ordinacija dnevnom bolnicom
   2. Koronarna jedinica
   3. Internistička poliklinika
    1. Opća internistička ordinacija
    2. Ordinacija za kardiološke bolesti
    3. Ordinacija za kardiološku dijagnostiku
    4. Ordinacija za gastroenterologiju
    5. Ordinacija za dijabetes i endokrinologiju
    6. Ordinacija za plućne bolesti sa dijagnostiku
    7. Ordinacija za zarazne bolesti
   4. Ordinacija za kožne i spolne bolesti
  3. ODJEL ZA KIRURGIJU
   1. Hitna kirurška ordinacija
   2. Kirurška poliklinika
    1. Ordinacija za traumatologiju
    2. Ordinacija za abdominalnu kirurgiju
    3. Ordinacija za opću kirurgiju
    4. Ordinacija za ortopediju
    5. Ordinacija za bolesti dojke i kiruršku onkologiju
    6. Ordinacija za vaskularnu kirurgiju
    7. Ordinacija za dječju ortopediju
    8. Ordinacija za urologiju
   3. Poliklinika za Otorinolaringologiju
    1. Ordinacija za otorinolaringologiju
    2. Ordinacija za audiologiju i vestibulogiju
    3. Ordinacija za fonijatriju
   4. Ordinacija za oftalmologiju i optometriju
   5. Dnevna bolnica
   6. Operacijski trakt sa centralnom sterilizacijom
  4. ODJEL ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
   1. Hitna ginekološka ordinacija
   2. Ordinacija za ginekologiju
   3. Specijalistička trudnička ordinacija s UZV dijagnostikom
   4. Operacijski trakt - rađaona
   5. Dnevna bolnica
  5. ODJEL ZA NEUROLOGIJU
   1. Hitna neurološka ordinacija
   2. Neurološka poliklinika
    1. Ordinacija za cerebrovaskularne bolesti
    2. Ordinacija za epilepsiju i poremećaj svijesti
    3. Ordinacija za demijelinizacijske bolesti
    4. Ordinacija za neuromuskularne bolesti
    5. Ordinacija za ekstrapiramidne bolesti i demencije
   3. Dnevna bolnica
  6. ODJEL ZA PSIHIJATRIJU
   1. Hitna psihijatrijska ordinacija
   2. Psihijatrijska poliklinika
    1. Ordinacija za opću psihijatriju
    2. Ordinacija za biologijsku psihijatriju
    3. Ordinacija za socijalnu i forenzičku psihijatriju
    4. Ordinacija za psihotraumu
    5. Ordinacija za alkoholizam i druge ovisnosti
    6. Ordinacija za dječju i adolescentnu psihijatriju
    7. Ordinacija za psihodijagnostiku
   3. Dnevna bolnica
  7. ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU
   1. Jedinica intenzivnog liječenja (JIL)
   2. Ordinacija za preanestezijsko ocjenjivanje
   3. Ordinacija za bol
  8. ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
   1. Ordinacija za reumatologiju
    1. Fizikalna terapija bolesnika sa upalnim reumatskim bolestima
   2. Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
    1. Fizikalna terapija bolesnika s degenerativnim i metaboličkim bolestima lokomotornog sustava
    2. Fizikalna terapija ortopedskih i traumatoloških bolesnika
    3. Fizikalna terapija djece i neurorazvojna rehabilitacija
    4. Fizikalna terapija internističkih bolesnika
    5. Fizikalna terapija neuroloških i psihijatrijskih bolesnika
    6. Fizikalna terapija bolesnika na intenzivnom liječenju
  9. ODJEL ZA RADIOLOGIJU
   1. Ordinacija za klasične rengenske pretrage i dijagnostiku
   2. Ordinacija za UZV dijagnostiku
   3. Ordinacija za CT dijagnostiku
   4. Ordinacija za MR dijagnostiku
  10. ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU
   1. Ordinacija za patologiju i sudsku medicinu
   2. Ordinacija za citološku dijagnostiku
  11. ODJEL ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I TRANSFUZIJSKU MEDICINU
   1. Medicinsko-biokemijski laboratorij
   2. Ordinacija za transfuzijsku medicinu
   3. Ordinacija za poremećaje hemostaze
  12. CENTAR ZA HITNU MEDICINU- OHBP – u osnivanju
  13. BOLNIČKA LJEKARNA
Sekundarna zdravstvena zaštita organizacijski je redovito povezana u cjelinu sa stacionarnom zdravstvenom zaštitom i usmjerena je na dijagnostiku i liječenje. Liječnici specijalisti raznih specijalnosti samostalno obavljaju poslove više razine zdravstvene zaštite. Na zahtjev liječnika primarne zdravstvene zaštite, oni obavljaju tražene specijalističko-konzilijarne preglede. Najčešće liječnik primarne zdravstvene zaštite upućuje bolesnika na specijalističko-konzilijarni pregled nakon obrade, a na uputnicu upisuje razlog upućivanja, odnosno kakvo konzilijarno mišljenje ili zahvat traži. Kolzilijarni liječnik daje mišljenje i nalaz nakon provedenoga dijagnostičkog postupka, mišljenje o terapijskom ili rehabilitacijskom postupku te mišljenje o prognozi bolesti i stanju. Bolnička zdravstvena zaštita znači stalni ili povremeni boravak bolesnika u bolnici tijekom obavljanja dijagnostičkih i terapijskih zahvata i postupaka koji se ne mogu obaviti ambulantnom suradnjom primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.
PočetnaPovijestOrganizacijaOdjeliAmbulanteFoto-albumInformacije
-=: HTML: Damir Matijašević :=-